TKP HEADLINE

การฝึกอาชีพระยะสั้น หลักสูตร อาหาร-ขนม (ข้าวเหนียวสังขยา) กศน.ตำบลเขื่อนบางลาง

 


ข้าวเหนียวสังขยา เป็นขนมไทยทำจากไข่ กะทิและน้ำตาล เป็นขนมหวานที่คนไทยรู้จักเป็นอย่างดี ทานกับข้าวเหนียวมูน มีรสชาติอร่อย หอมหวานมัน เป็นขนมหวานที่ได้รับอิทธิพลมาจากโปรตุเกส นิยมรับประทานกับข้าวเหนียวหรือใส่ในฟักทอง มะพร้าวและเผือก แล้วนำไปนึ่ง  ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นิยมนำมาใช้ในงานมงคลต่างๆ เช่น งานมงคลสมรส ขึ้นบ้านใหม่ งานอุปสมบท เป็นต้น อ่านต่อ

แหล่งท่องเที่ยวชุมชน เขื่อนบางลาง

 

เขื่อนบางลางนับเป็นโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเอนกประสงค์แห่งแรกในภาคใต้ของประเทศ ตามแผนพัฒนาลุ่มน้ำปัตตานี ทั้งนี้ เพราะความต้องการใช้ไฟฟ้าในภาคใต้สูงขึ้นเรื่อย ๆ ในขณะที่แหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้า ยังมีไม่เพียงพอ การก่อสร้างเขื่อนบางลาง ได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ก็ด้วยความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากราษฎร หน่วยงานราชการต่าง ๆ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนแห่งนี้จึงอำนวยประโยชน์แก่ประชาชนในภูมิภาคนี้ของประเทศอย่างแท้จริง อ่านต่อ

สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา

               สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา  เป็นหน่วยงานการศึกษา มีหน้าที่ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลา  มีสถานศึกษาในสังกัด แบ่งเป็น กศน.อำเภอ 8 แห่ง คือ
1. กศน.อำเภอเมืองยะลา
2. กศน.อำเภอรามัน
3. กศน.อำเภอกรงปินัง
4. กศน.อำเภอยะหา
5. กศน.อำเภอกาบัง
6. กศน.อำเภอบันนังสตา
7. กศน.อำเภอธารโต
8. กศน.อำเภอเบตง    อ่านเพิ่มเติม

ยะลา เปิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและแหล่งเรียนรู้ชุมชนตำบลอาซ่อง


นายอับดุลเราะห์มัน แวมะชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาซ่อง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา กล่าวถึงการเปิดตัวแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและแหล่งเรียนรู้ชุมชนตำบลอาซ่อง ว่า ตำบลอาซ่อง มีทุนทางวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยว ตลอดจนแหล่งเรียนรู้ชุมชนที่น่าสนใจหลากหลาย มีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว และแหล่งเรียนรู้ระดับจังหวัดได้ ทั้งนี้ยังขาดการประชาสัมพันธ์ และการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ ตำบลอาซ่องมีแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญ ได้แก่ ศูนย์แหล่งเรียนรู้ชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลอาซ่อง ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์บ้านกือเม็ง อ่านเพิ่มเติม

จักสานเส้นใยพลาสติกและย่านเต่าไห้

โครงการกิจกรรมการพัฒนาอาชีพระยะสั้น
จักสานเส้นใยพลาสติกและย่านเต่าให้ (หลักสูตร ๒๕ ช.ม.)
วันที่ ๑ – ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑
วิทยากร น.ส.ซูฮัยลา มารีมิง ผู้สอน
กลุ่มแม่บ้านสตรี หมู่ที่ 1 บ้านปาจอ ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา กลุ่มเป้าหมายเกษตรกร ๑๐ คน อ่านเพิ่มเติม

การแสดงดิเกฮูลู

วิทยากร   นายหะมะ แบลือแบ   (แบมะ ยะหา)    ผู้สืบสานวัฒนธรรม 

ตำบลบาโร๊ะ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

โครงการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมการแสดงดิเกฮูลู  อ่านเพิ่มเติม

ประเพณีแข่งขัน "ว่าว"

ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามและศาสนาพุทธ เพื่อสร้างความตระหนักในการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม สร้างความปรองดองสมานฉันท์และความสุขให้แก่ประชาชนในพื้นที่ การแข่งขันว่าวขึ้นสูง ว่าวสวยงาม ว่าวความคิด ประกวดซุ้มหมู่บ้าน และมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้าน ณ สนามที่ว่าการอำเภอกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา   อ่านเพิ่มเติม

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดยะลา. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand